Næringspolitikk

Bergen Næringsråd driver aktiv næringspolitikk og næringspolitisk påvirkning på vegne av våre medlemmer. Styret legger rammene for hvilke saker vi fronter, og styret drøfter næringspolitiske saker på hvert styremøte.

Bergen Næringsråd jobber målrettet for å være pådriver for å få viktige saker fra vårt næringsliv og vår region på dagorden i den politiske diskusjonen. Bergen Næringsråd er en medlemsorganisasjon. Sakene oppstår derfor ute i bedriftene og fremmes til administrasjon og styre ut fra medlemmenes behov. Vi får innspill gjennom:

 • medlemsundersøkelser
 • toppsaker i ressursgruppene
 • medlemsbesøk
 • direkte kontakt med medlemmer
 • dialog med hovedsamarbeidspartnerne
 • medlemsmøter
 • langsiktige strategiske føringer fra styret

På bakgrunn av innspill har styret besluttet at følgende fem felt skal ha hovedprioritet i det politiske arbeidet.

1) Rammevilkår

Hordaland er landets desidert største eksportfylke, og Vestlandet den største eksportregionen.  Derfor er vårt næringsliv svært avhengig av stabile rammevilkår og tilsvarende sårbart overfor store endringer på skatt, kronekurs etc. Vestlandet har en større andel privateid sektor enn resten av Norge, og for dem er formuesskatten svært utfordrende. Eierne må betale formuesskatt selv i år med underskudd, og dette gir store konkurranseulemper i forhold til utenlandsk eide bedrifter.

Konkret sak:
– Bergen Næringsråd jobber for at formuesskatten fjernes.

2) Kunnskapsregionen

* Kunnskap og kompetanse

Skal vår region bli en vinner i fremtiden, må vi være attraktive og tiltrekke oss riktig kompetanse som kan bidra til at regionen utvikler seg. Kompetanse bygges fra grunnen av, og skal overføres og videreutvikles fra en generasjon til den neste. Derfor vil et godt skolesystem med lite frafall være grunnpilaren i systemet, og i det videregående løpet må det stimuleres både til yrkesfag og akademisk utdannelse. Vi har også erfaring med at mangfold i næringslivet gir økt kompetanse og er et godt virkemiddel i integrering.

Konkrete saker:

 • Bergen Næringsråd jobber for tiltak som kan redusere frafall i grunnskole og videregående skole.
 • Vi jobber for gode lærlingeordninger og praksisordninger i næringslivet både for fagarbeidere og akademikere.
 • Bergen Næringsråd jobber for at næringslivet skal brukes som integreringsarena for flerkulturell kompetanse.

* Utvikling av sterke klynger

Klynger bygges der det er kompetanse, og våre ressursgruppen har gjennom lang tid vært kjernen i regionens kunnskapsklynger. Bergensregionen er den regionen med flest klyngeprogrammer (NCE/GCE), og i 2017 åpner Media City Bergen. I 2016 kom arbeidet med å lande samlokalisering av marin forskning et langt stykke videre gjennom en statlig konseptvalgutredning. Arbeidet med etablering av helseklynge på Årstadvollen er også godt i gang.

Konkret sak:

 • Bergen Næringsråd jobber for å styrke de eksisterende klyngene (olje/gass, marin, maritim, reiseliv, media), etablering av nye klynger (helse og fornybar) og for å fremme samarbeidet på tvers av kunnskapsklynger.
 • Bergen Næringsråd skal være en pådriver i arbeidet.

3) Infrastruktur

* Vei, bybane og jernbane

Infrastruktur er næringslivets blodårer, og fremkommelighet er avgjørende for å få varer til og fra markedene. I våre medlemsundersøkelser fremhever medlemmene at økt satsing på samferdsel er regionen viktigste næringspolitiske tiltak. Fra vår region ble det i 2016 levert felles innspill til Nasjonal Transportplan (NTP) fra Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, Bergen Næringsråd, LO Hordaland og NHO Hordaland.

Konkret sak:

 • Bergen Næringsråd arbeider for betydelig økte midler til samferdselsprosjekt, og at våre fire prioriterte prosjekter skal komme inn i første del av NTP: Fergefri E39 (Hordfast, ringvei Øst og Nordhordlandstunnelen), Bergensbanen og E16 (K5), Sotrasambandet og Bymiljøavtalene (Bybanen).

* Digital infrastruktur i verdensklasse

Verden blir stadig mindre, og den digitale infrastrukturen er avgjørende for at våre bedrifter skal lykkes i den globale konkurransen. Den digitale utviklingen med selskaper som Google, Apple og Facebook medfører behov for 60-70 nye datalagringssentre i Vest-Europa de nærmeste årene. Slike sentre skaper flere tusen nye arbeidsplasser. Vestlandet er svært godt egnet for datalagring med mange fjell og god tilgang på fornybar energi til kjøling fra vannkraft.

Konkret tiltak:

 • Bergen Næringsråd jobber for fiberutbygging til UK som del av elektrifisering av sokkelen. Vi jobber også for å få etablert datasentre på Vestlandet.

4) By- og regionutvikling

* Storbyregion

De store byene er motor i utviklingen i sin region. I arbeidet med å skape sterke distrikter i Norge, bør de 5-6 største byene i Norge utvikles enda sterke for å kunne utfordre og avlaste det sterkt pressende Osloområdet. Da vil vi også skape gode en-timesregioner med integrerte arbeidsmarkeder og sterke kompetanseregioner.

Konkret sak:

 • Bergen Næringsråd jobber for at Bergen kommune blir en større en-timesregion, med god infrastruktur til de bynære områdene.

* Vestlandsregionen

De tre fylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane er i konkrete forhandlinger om etablering av en Vestlandsregion. Næringslivet er ikke opptatt av kommune- og fylkesgrenser, vi er mer opptatt av markeder. Vi har gjennom flere år jobbet med å kartlegge ulike sider av næringslivet på Vestlandet, og vi mener Vestlandet vil få økt betydning og bli en viktigere faktor i utviklingen av Norge om vi etablere en region.

Konkret sak:

 • Bergen Næringsråd jobber for at fylkene på Vestlandet samles i en Vestlandsregion.

Utflytting av statlige arbeidsplasser

Det finnes 161.000 statsansatte i Norge, der 46.000 av disse er i Oslo. De siste 10 årene har få arbeidsplasser blitt flyttet ut fra Oslo. Regjeringen med støttepartier har nå forpliktet seg til at nye statlige arbeidsplasser skal etableres utenfor Oslo, og en plan for dette kom i februar 2017. I planen flyttes mange arbeidsplasser til mindre byene i Norge. Skal de store byen ivareta sin funksjon som pådriver og motor, er det viktig at kompetansearbeidsplasser tilføres de største byene.

Konkret sak:

 • Bergen Næringsråd jobber aktivt for at en større del av nye statlige arbeidsplassene skal plasseres i bergensregionen.

By- og sentrumsutvikling

Næringsutviklingen forsinkes stadig som følge av at lang planbehandlingstid. Bergen Næringsråd jobber både nasjonalt og lokalt inn mot Bergen kommune for få en raskere og mer effektiv behandling av plansaker. Vi har en sentral rolle i redaksjonsgruppen til Bygg21, som har gitt råd til kommunalministeren om forenklingstiltak. I forkant av kommunevalget i 2015 utarbeidet Bergen Næringsråd en plan for å få etablert 10.000 nye boliger i Bergen i løpet av 10 år (10 på 10). Dette har satt dagsorden i fortettings- og byutviklingsdebatten i Bergen.

Konkrete saker:

 • Bergen Næringsråd jobber for en forenkling av plan- og byggesaker.
 • Lokalt jobber vi med fortetting i sentrum og flere boliger i bykjernen (10 på 10).

5) Innovasjon og utvikling

Næringslivet er i konstant utvikling og omstilling, og det foregår en stor omstrukturering i store deler av næringslivet på Vestlandet. Det er fortsatt vanskelige tider for olje/gass, og med ringvirkninger for andre næringer. Det vil også de neste årene være behov for offentlige støttetiltak for å beholde kompetanse og teknologi i vår region. En stor del av nyskaping skjer i eksisterende bedrifter, og her er offentlige virkemiddel for få og for vanskelig tilgjengelig.

Konkret tiltak:

Bergen Næringsråd jobber for økte midler til omstilling og nyskaping i eksisterende bedrifter, og at virkemiddelapparatet forenkles.
Det er også behov for ekstra midler for at grundere kan få støtte i lengre periode i oppstartfasen enn det som skjer i dag.

Nettverksbygging

Bergen Næringsråd arbeider som brobygger mellom bedrifter, politikk/ forvaltning og utdanning/forskning. Gjennom våre møter, konferanser og ressursgrupper har vi en sterk nettverksarena å tilby våre medlemmer. Vi har i 2016 deltatt på en rekke næringspolitiske arenaer for å fremme næringslivets saker. Dette gjelder blant annet:

 • Møter med enkeltbedrifter og med bedrifter samlet
 • Møter med Hordalandsbenken og Rogalandsbenken, komitéer og statsråder
 • Møter med Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, byrådet i Bergen, komiteledere og med opposisjonspolitikere
 • Møter med offentlige etater
 • Møter med utdanningsinstitusjonene
 • Møter med nettverksorganisasjoner
 • Møter med næringsforeningene i storbyene i Norge og samarbeidstiltak med dem

Bergen Næringsråd er en møteplass for toppolitikere som besøker regionen. Vi benytter vår møtearena til å markedsføre kompetansen i regionen, løfte våre næringspolitiske saker og invitere til presentasjoner og besøk hos lokalt næringsliv. Følgende sentrale politikere har i 2016 vært på vår møtearena: Erna Solberg, Siv Jensen, Jonas Gahr Støre, Audun Lysbakken, Børge Brende, Monica Mæland, Ketil Solvik-Olsen, Jan Tore Sanner og Vidar Helgesen.