Regnskap og innstillinger

Les/last ned PDF av Styrets beretning, regnskap og innstillinger 2016

Tidligere årsrapporter (2011-2015) finner du i venstremenyen.
Se de tidligere vedtekter for Understøttelseskassen datert 13. april 1999 her.

ÅRSRESULTAT KONSERN
Det ikke utarbeidet konsernregnskap for 2016. Dette begrunnes med at Bergen Næringsråd eier Veiten 3 As 50/50 med Murhjørnet As. Vi har styreleder, men denne rollen har ikke dobbeltstemme og vi er derfor ikke pliktig til å utarbeide konsernregnskap. Hovedtallene fra regnskapet for Veiten 3 As er gitt i note 10 til regnskapet.

Regnskapet for Bergen Næringsråd er derfor sammensatt av foreningsdriften, og Bergen Næringsråds Fond av 1990 til fremme av næringslivet i Bergen.

FORTSATT DRIFT
Alle forutsetninger er oppfylt for fortsatt drift av organisasjonen, og årsregnskapet er satt opp under denne forutsetning. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt av betydning for vurderingen av regnskapet.

REGNSKAP
Bergen Næringsråd
Regnskapet for Bergen Næringsråd viser inntekter inkludert finansinntekter på NOK 34,1 millioner i 2016 mot NOK 27,1 millioner i 2015.

Inntektene har samme fordeling som tidligere. Kontingenter utgjør 26,2 prosent av inntektene, arrangements- og møteinntekter utgjør 19,3 prosent og finansinntekter utgjør 33,3 prosent. 21,3 prosent av inntektene kommer fra en rekke mindre poster som handelskammertjenester, sekretariatsoppdrag, synliggjøring og prosjekter.

Inntekter fra kontingenter er på NOK 8,9 millioner kroner mot NOK 7,7 millioner året før. Arrangementsinntekter og sponsorinntekter har også økt sammenliknet med 2015.

Et stort flertall av våre ordinære medlemsmøter er gratis for medlemmene, og gjennom gode samarbeidspartnere har vi dekket våre møtekostnader. På store arrangement har vi også betydelig arrangementsstøtte fra bedrifter, noe som bidrar til å redusere kostnadene for våre medlemmer.

Bergen Næringsråd hadde god balanse mellom kostnader og inntekter i 2016. Personalkostnader er den største posten og utgjør 52,4 prosent av foreningens samlete kostnader. Utover dette er kostnader knyttet til møtearrangementer og konferanser den største utgiftsposten.

Bergen Næringsråd har som mål å holde aktivitetsnivået høyt og styrer mot et nullresultat.

Bergen Næringsråd baserer deler av sin drift på inntekter fra finansplasseringer. Bidraget fra kapitalfond av 2016 var på NOK 3,6 millioner for 2016 og renter fra eiendommen Veiten 3 AS var frem til refinansiering på NOK 0,8 millioner.

BERGEN NÆRINGSRåDS KAPITALFOND AV 2016 TIL FREMME AV NÆRINGSLIVET I BERGENSREGIONEN
På generalforsamlingen i 2016 ble det besluttet å etablere et nytt fond som består av Bergen Næringsråds Fond av 1990 til fremme av næringslivet i Bergen. Fondet av 1990 er juridisk en del av Bergen Næringsråd. Fondet er tilført midler i forbindelse med nedsalg og refinansiering av eiendommen Handelens og Sjøfartens Hus i flere omganger, samt midler ved delsalg og refinansiering av Veiten 3 AS. Fondet har pr 31.12. 16 en verdijustert egenkapital på NOK 147 millioner. Av disse midlene er NOK 131,3 millioner plassert i Holberg Forvaltning. Verdijustering og avkastning for 2016 av midlene plassert hos Holberg utgjør NOK 9,9 millioner. 61 prosent av midlene er plassert i aksjer/aksjefond og 39 prosent i rentepapirer.

DRIFT AV EIENDOMMENE
Eiendommen Veiten 3
Bergen Næringsråd eier 50 prosent av eiendommen Veiten 3. Drift av eiendommen er overtatt av Odfjell eiendom AS. Det arbeides med planer for rehabilitering av eiendommen. Hovedtall fra regnskapet 2016 fremgår av note 10 i regnskapet.

A/S Handelens og Sjøfartens Hus / Olav Kyrresgate 11 AS
Bergen Næringsråd eier 1/3 av aksjene i Olav Kyrres gate 11 AS. Dette selskapet eier igjen 100 prosent av aksjene i AS Handelens og Sjøfartens Hus. Eiendommen holdes i god stand og alle leiearealer er fullt utleiet.

UTSIKTER FOR 2017
Styret tror også 2017 blir et utfordrende år for deler av vårt næringsliv. Det er stor variasjon mellom ulike bransjer, og det er også ulike utfordringer og utvikling for selskaper i samme bransje.

Våre medlemsundersøkelser viser at et flertall av bedriftene som er rammet av nedgangstider tror bunnen er nådd. Det betyr ikke at 2017 mangler utfordringer, men det innebærer en større optimisme og tro på at de grep som er tatt vil skape en plattform for en mer positiv utvikling.

Flere bransjer står midt i en krevende omstilling. Anvendelse av ny teknologi og revitalisering av forretningsmodeller preger store deler av næringslivet. Norge har en liten og åpen økonomi, og globalisering gir ny konkurranse og stiller store krav til effektiv drift og høy kompetanse.

Bergensregionen har det fortrinn at næringslivet ikke hviler på én enkelt næring. Det komplementære og mangfoldige i det bergenske næringsliv er vår styrke, og gjør at vi som region har muligheter til å takle de utfordrende tidene. Det er også gledelig at enkelte bransjer er i vekst og ser potensial til en videre utvikling, der særlig sjømatbransjen er fremtredende. Den kompetansen vi gjennom tiår har opparbeidet i oljeindustrien er særdeles verdifull, og kan være en katalysator for læring på tvers av næringer. I 2017 vil vi jobbe med å styrke regionens kompetanse innen digitalisering, og vi etablerer en ny skole for ledere og mellomledere i privat og offentlig sektor.

Bergen Næringsråd har tatt grep om den vanskelige situasjonen og har siden høsten 2015 jobbet med prosjektet «Nye muligheter». Et overordnet mål med prosjektet er å beholde og styrke kompetanse og arbeidsplasser i regionen. Vår region med tre store havnæringer har alle muligheter for å samarbeide om kompetanse, innovasjon og arbeidskraft. Bergen Næringsråd vil i 2017 jobbe for å knytte enda sterke bånd på tvers av ressursgrupper gjennom felles tiltak og utvidet samarbeid. I tillegg har organisasjonen overtatt Trainee Vest-programmet fra Karrieresenteret med virkning fra 2017, noe som er et viktig tiltak for å beholde de kloke hodene i regionen vår.

Styret er tilfreds med at administrasjonen har tatt grep om regionens viktigste utfordringer. Samtidig har Bergen Næringsråd langsiktige, omfattende og mangfoldige oppgaver som skal ivaretas, og det er styrets oppfatning at dette gjøres på en god måte. Styret er tilfreds med organisasjonens høye aktivitet og store kreativitet. Det er stabilitet blant de ansatte.

Medlemsmassen i Bergen Næringsråd er stabil, og organisasjonen vil i 2017 jobbe aktivt for å beholde sin relevans og attraktivitet hos medlemmene. Våre hovedsamarbeidspartnere, medlemsmasse og aktører i næringslivet som bidrar til å finansiere enkeltprosjekter, rapporter og møter, gir et samlet inntektsgrunnlag til at vi kan beholde og styrke aktiviteten i 2017.

Organisasjonen vil videreføre en stram kostnadsstyring og lav bemanning i forhold til aktivitetsnivået. Det er ved årsskiftet lagt inn midler til å styrke staben med en prosjektleder for Trainee Vest. Stillingen finansieres gjennom inntekter i prosjektet.

Styret er godt fornøyd med det aktivitetsnivået i Bergen Næringsråd og organisasjonens evne til å sette næringspolitiske saker på dagsorden, og vil arbeide aktivt for at organisasjonen skal være en viktig aktør også i 2017.

Signaturer BNR
Les/last ned PDF av Styrets beretning, regnskap og innstillinger 2016

Tidligere årsrapporter (2011-2015) finner du i venstremenyen.
Se de tidligere vedtekter for Understøttelseskassen datert 13. april 1999 her.