Fornybar

Ingrid von Streng Velken
Ingrid von Streng Velken, BKK, Direktør Innovasjon og Utvikling
LEDER RESSURSGRUPPE FORNYBAR ENERGI
Ressursgruppe Fornybar arbeider med å stimulere til innovasjon og utvikling av fornybar energiproduksjon. Et eksempel er potensialet for etablering av hydrogenproduksjon som vil være en alternativ energibærer og gjøre det mulig å utløse gode fornybar energiprosjekter. Det er særlig vannkraft og vindkraft som er aktuelt i dag, men flere andre kilder som sol, bølge/tidevann og bioenergi kan bli aktuelt på litt lengre sikt.

I 2016 besluttet regjeringen å avvikle subsidiene som gis til fornybar kraft gjennom grønne el-sertifikater når dagens ordning utløper i 2021. Subsidiene har bidratt til et betydelig kraftoverskudd i Norge, mens kraftprisene er mer enn halvert siden 2008. Ressursgruppen ser derfor også på nye forretningsmuligheter for bruk av ren energi. Eksempel på dette er etablering av kraftintensiv industri, som datasentre og batterifabrikker på Vestlandet.

Grønn og offensiv profil
Ressursgruppen har i 2016 arbeidet for at bergensregionen og Vestlandet må bygge en grønnere og mer offensiv profil for å øke synligheten av innovative næringsmuligheter innen fornybarsektoren. Ressursgruppen vil ha løpende dialog med lokale myndigheter, akademia og næringsliv for å koordinere en slik satsning. Det er også gledelig at regjeringen besluttet i januar 2017 opprettelsen av et nytt, norsk profileringsinitiativ med formål å synliggjøre norske, grønne teknologiløsninger. Bergen bør være en ledende region innen en slik satsning.

Påvirke rammebetingelsene
Gruppen ønsker å arbeide for å påvirke rammebetingelsene for grønn næringsutvikling. Både lokale og sentrale myndigheter har planer og strategier for hvordan det grønne skifte skal skje i næringslivet. Ressursgruppen og Bergen Næringsråd vil sammen med andre relevante aktører fra næringslivet ha en tett dialog med lokale og sentrale myndigheter for å sikre gode rammebetingelser for grønn næringsutvikling i vår region.

Gruppen har følgende overordnede aksjonsplan

  • Pådriver for å skape nye grønne bedrifter og arbeidsplasser
  • Etablering av kraftintensiv industri, som datasentre og batterifabrikker på Vestlandet
  • Etablere verdikjede for hydrogenproduksjon
  • Synliggjøre fornybar- og utslippsreduserende teknologi
  • Pådriver for forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) kan etableres i regionen samtidig som det samordnes godt med innovasjon og forretningsutvikling

Viktige saker i 2016
Gruppen har bidratt med rådgivning og innspill til arbeidet med å få lokalisert investeringsfondet Fornybar AS til Bergen, et fond på 20 milliarder kroner som skal investere i fornybare prosjekt og bedrifter. Det jobbes aktivt for at dette fondet skal legges til Bergen. I skrivende stund er det ikke besluttet hvor administrasjonskontoret skal ligge.

I 2016 leverte gruppen innspill til Bergen kommunes klimastrategi der de oppfordret kommunene til å øke ambisjonene fra å bli klimanøytral i 2050 til å bli det i 2030. Det var gledelig å se at kommunen til slutt valgte å øke ambisjonen etter våre anbefalinger.

Gruppen har også jobbet med fergeanbud og ivret for at myndighetene må sette krav om fornybare løsninger når hele fergeflåten nå skal ut på nytt anbud. Det har vært flere møter både lokalt og på Stortinget om dette, og alle er enig i intensjoner.

Fornybarkonferansen ble ikke arrangert i 2016 pga. sentrale foredragsholdere måtte trekke seg. Gruppen har vært innspiller og pådriver for programmet på Fornybarkonferansen 2017. SPIR-prisen ble etablert av gruppen i 2013, og på Fornybarkonferansen deles den ut for 4. gang.

Gruppen har bidratt til frokost- og lunsjmøter, hovedsakelig gjennom Klimaforum, et partnerskap mellom Bergen Næringsråd, Bjerknessenteret, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune.

Gruppemedlemmer:

Ingrid von Streng VelkenBKK
Geir Anton JohansenHøgskolen på Vestlandet
Asle LygreIdévekst
Ivar SingstadInnovasjon Norge
Vegard FrihammerGreenstat
Lars-Henrik Paarup MichelsenNorsk Klimastiftelse
Stian AnfinsenCMR
Erik LossiusDNB
Johannes Magnus(adm. kontakt)