Transport

– Vi har fått godt gjennomslag for regionens viktigste samferdselsprosjekter, og nå jobber vi målrettet for å få prosjektene inn i kommende NTP

Roger Harkestad, Tide ASA
LEDER RESSURSGRUPPE TRANSPORT
Fremkommelighet er viktig for å være konkurransedyktig i næringslivet. Arbeidet med velfungerende transportkorridorer med tog, på vei og langs kysten er avgjørende for god næringsutvikling og likeverdige konkurranseforhold.

Langs Vestlandet skal det investeres for over 100 MRD kroner i infrastruktur de nærmeste årene. Derfor har arbeidet med å få flest mulig lokale prosjekt inn i Nasjonal Transportplan (NTP) hatt hovedfokus i ressursgruppe Transport siste året. I tillegg er det jobbet ut et grønt veikart for Bergen, etablert et kontaktforum for selvkjørende buss, og jobbet med finansiering av infrastruktur.

Nasjonal Transportplan
I arbeidet med NTP er det etablert et felles forum av Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune, Bergen Næringsråd, NHO og LO. Her har det vært en rekke møter gjennom 2016, før regionens innspill til NTP ble levert våren 2016.

Næringsrådets ressursgruppe har også vært representert i redaksjonsgruppen som har utformet planen, og har deltatt i en rekke møter med statsråder, stortingspolitikere og lokale politikere. I forkant av lanseringen arrangerte BN et åpent høringsmøte der alle aktører var invitert til å gi sine innspill.

Det felles NTP-dokumentet har følgende fire prioriterte hovedtiltak:

 • Ferjefri E39. Dette inkluderer Hordfast, E 39 uten Bergen sentrum og Nordhordlandstunnelen
 • Bymiljøavtale for Bergen, som nå er omdøpt til byvekstavtale
 • Sotrasambandet, med bro og veisystem på Sotra
 • E 16/Vossebanen med vei og bane Arna-Voss etter det såkalte K5-alternativet med bane og vei i parallell trase

Det er forventet at NTP kommer i slutten av mars 2017 og sluttbehandles i Stortinget i juni 2017.

Grønt veikart for Bergen
Ressursgruppen har også utarbeidet «Grønt veikart for Bergen» som ble lansert på vår årlige Transport- og logistikkdag den 8. september 2016. Rapporten ble utarbeidet etter tett kontakt med Bergen kommune, Bergen og Omegn Havnevesen, Tide, Skyss og Avinor.
Veikartet viser hvordan næringslivet kan ta ansvar for å redusere CO2-utslipp og Nox-utslipp gjennom en kombinasjon av offentlige omlegginger, belønningsordninger og tiltak i den enkelte bedrift.

Med våre forslåtte tiltak kan Bergens transport være tilnærmet fossilfri i 2025. Mer om dette i link:
https://bergen-chamber.no/visageimages/Pdf_files/Rapporter%20og%20kartlegginger/BN_Gronn_N%C3%A6ringsrapport_WEB.pdf

Digitalisering og mobilitet
Det kommer til å bli gjennomført store endringer i transportbransjen det kommende tiåret. Ny teknologi med blant annet selvkjørende enheter er allerede i bruk både i personbiler, busser, tog og i nyttetrafikk.

Ressursgruppen var initiativtaker til at Bergen ble en av byen som høsten 2016 hadde en visningshelg med selvkjørende, elektrisk minibuss, der vi også hadde gleden av å ha statsminister Erna Solberg som første passasjer i traseen ved Lille Lungegårdsvann i Bergen.
I etterkant av visningshelgen er det nedsatt en gruppe som har søkt om offentlige midler til 2-4 pilotprosjekt med selvkjørende buss i Bergen. Alle de store transportaktørene er deltakere i prosjektet.

Gruppen ønsker å bidra til at våre bedrifter er oppdatert på utviklingen innen ny teknologi i transportnæringer, og vil løfte fram teknologiske muligheter i ulike fora og på Bergen Næringsråds møtearena.

Finansiering av infrastruktur
Det er behov for betydelig ny infrastruktur rundt de store byene i Norge. Tradisjonelt har dette blitt finansiert gjennom offentlige midler supplert med bompenger.

Bompengetrykket har nå blitt så stort at ytterligere kostnader ikke kan bæres av alene av privatbilister og næringsliv. Ressursgruppen har ved flere anledninger reist debatten om framtidige løsninger for storbyene. Dette kommer til å bli en viktig sak i 2017, ikke minst som følge av at Bergen skal finansiere en rekke veier, kollektivløsninger og sykkelstier i og rundt byen. Ressursgruppens mål er å få opp den offentlige finansieringen til 75 prosent, og at det utformes mer rettferdige ordninger i stedet for bompenger. Veiprising kan være et slikt tiltak.

Møter/konferanser
Det har i løpet av 2016 vært svært stor møteaktivitet med politikere, interessegrupper og enkeltbedrifter. Av konkrete møter kan nevnes:

 • Møter med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og/eller med statssekretær Tom Christer-Nilsen
 • Møter med Hordalandsbenken og Rogalandsbenken
 • Møter med medlemmer av transportkomiteen på Stortinget
 • Møter med fylkesordfører og med byrådsleder i Bergen
 • Møter med Bergens byråder for byutvikling og med byråd for klima
 • Møter med Statens vegvesen om aktuelle utbyggingsprosjekt
 • Møter med Tide, Skyss, Avinor og Keolis
 • Møter i kontaktutvalget for E 39 Hordfast og E 16 Arna-Voss

Gruppemedlemmer:

Roger HarkestadTide ASA
Siri Pettersen StrandenesNorges Handelshøyskole
Jan ValeurBergen Taxi
Lars StendalJernbanedirektoratet
Ole Johan SagenScala Retail Property
Øyvind SundeHøgskolen i Bergen
Aslak SverdrupAvinor
Trond TystadTystad AS
Gerdt MeyerKuehle-Nagel
Gry Miriam OlsenKeolis Norge AS
Lars Jacob EngelsenNorled
Jan Arne KragsetROM Eiendom
Atle KvammeAdministrasjons-kontakt