Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre: Lisbet K. Nærø (nestleder), Kurt Rune Andreassen, Veslemøy Tvedt Fredriksen, Kjetil Smørås, Marit Warncke (adm. direktør), Ole-Eirik Lerøy (styreleder), Magne Stunner, Jannicke Hilland.

Styrets melding 2016

Næringslivet på Vestlandet hadde samlet sett et krevende år også i 2016, men med variasjoner mellom ulike næringer. Til tross for tøffe tider er det positive signaler fra flere bedrifter om at bunnen er nådd, og fremtidstroen er styrket gjennom året. Våre medlemsundersøkelser tyder på at nedgangstidene har flatet ut.

Fremdeles er mange bedrifter i en omstilling med kostnadskutt og nedbemanning, med konsekvenser både for selskapenes drift og for mange arbeidstakere. Dette gjelder i første rekke oljenæringen og den maritime industri. Variasjonen blant bedriftene er betydelig, avhengig av i hvilken grad de vinner kontrakter og får nye oppdrag. Til tross for nedgang er det i et historisk perspektiv fortsatt høy aktivitet i oljesektoren, og næringen er den klart største i vår region.

Ringvirkningene av nedgangstidene i oljeindustrien er blitt mindre enn fryktet. Selv om andre bransjer er påvirket av lavere aktivitet, har andre faktorer innvirket positivt. Hotell- og servicenæringen har kompensert for redusert konferanseaktivitet med et rekordgodt år for turisme, positivt påvirket av lav kronekurs i store deler av 2016. For bygg- og anlegg har Regjeringens krisepakke bidratt til å dempe effektene av lavere aktivitet.

Variasjonen mellom næringer synliggjøres ved den sterke veksten for sjømatnæringen på Vestlandet. Næringen har et godt år bak seg med gode resultater, og har gode fremtidsutsikter.

Uavhengig av konjunkturer er mange bransjer i omstilling. Digitalisering er en sterk driver i dette, og er blitt en strategisk nødvendighet i forretningsutvikling. Digitalisering har gitt nye aktører innpass i etablerte bransjer, det har tvunget frem nye forretningsmodeller og er blitt en nøkkelfaktor i internt forbedringsarbeid.

IKT-tjenester vokser som en følge av dette, men tjenestene har endret karakter og bransjen må rekruttere ny kompetanse. Finanssektoren er også sterkt påvirket av økt grad av automatisering.

Ved inngangen til 2017 svarer ni av ti bedrifter at de tror året vil gi omtrent like godt resultat som i 2016 eller bedre. Svarene må sees i lys av at 2016 var et særdeles krevende år, slik at 2017 fortsatt vil by på utfordringer for mange. I tillegg til at utviklingen er påvirket av oljebransjen, er endringstakten i næringslivet høy, og behovet er omstilling i mange bransjer er stort.

Bergen Næringsråd iverksatte høsten 2015 tiltaket «Nye muligheter» og har gjennom en rekke initiativ i 2016 støttet opp om medlemsbedrifter som har det vanskelig. Dette arbeidet vil fortsette i 2017.

De siste årene har vi jobbet med å styrke våre viktigste næringer gjennom å styrke Vestlandet som region. Dette er et langsiktig og viktig arbeid for å sikre vår konkurransekraft i fremtiden. å sikre god infrastruktur og høy kompetanse er de viktigste suksesskriteriene vi jobber etter.

Bergen Næringsråds misjon er å fremme våre medlemmers interesser gjennom synliggjøring, påvirkning og nettverksbygging. Våre verdier er handlekraftig, troverdig og modig. Det er viktigere enn noen gang å skape gode rammevilkår for mange av våre medlemsbedrifter som står midt i en vanskelig tid.

Bergen Næringsråd har skapt regionens desidert viktigste møtearena. Vårt store møtetilbud og den gode oppslutningen viser at Bergen Næringsråd er en aktiv og livskraftig organisasjon som makter å sette agenda og å være en offensiv medlemsorganisasjon.

En stor del av vår aktivitet er generert gjennom ressursgrupper, styrer og arbeidsgrupper, som alle bidrar med engasjement og kompetanse for å løfte fram de viktigste sakene for næringslivet i Bergensregionen.

Medlemmer i styret

Ole-Eirik Lerøy
Ole-Eirik LerøyStyreleder i Bergen Næringsråd og styreleder Marine Harvest
Marit Warncke
Marit WarnckeAdministrerende direktør i Bergen Næringsråd
Lisbet K. Nærø
Lisbet K. NærøNestleder i Bergen Næringsråd og administrerende direktør i Fana Sparebank
Magne Stunner
Magne StunnerAdministrerende direktør i Alliergruppen
Kurt Rune Andreassen
Kurt Rune AndreassenAdministrerende direktør i Coast Center Base
Veslemøy Tvedt Fredriksen
Veslemøy Tvedt FredriksenDaglig leder i Adams Matkasse
Kjetil Smørås
Kjetil SmøråsAdministrerende direktør i Grand Terminus/Augustin
Jannicke Hilland
Jannicke HillandKonsernsjef i BKK